JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Tingsrättens chef är lagmannen. Han är administrativ chef men deltar också i den dömande verksamheten. Han biträds av den administrativa enheten som handlägger frågor om personal, ekonomi m.m. Till den administrativa enheten hör också arkivarie, registrator och expeditionsvakterna.

Av tingsrättens tio rotlar innehas åtta av ordinarie domare (lagmannen och sju rådmän). Två rotlar innehas av tingsfiskaler (domare under utbildning). Dessa rotlar tilldelas färre mål än övriga. Varje domare biträds i sitt arbete på roteln av en tingsnotarie, beredningsjurist eller protokollförare och en domstolssekreterare. I samråd mellan dem som arbetar på roteln handläggs målen från det de kommer in till tingsrätten till dess de avgörs. Tingsnotarien/beredningsjusristern/protokollföraren fungerar som protokollförare vid förhandlingar och biträder med att upprätta förslag till avgöranden m.m. Domstolssekreteraren sköter skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden och har ofta behörighet att själv besluta i vissa förberedande frågor.

Vid konkursenheten handläggs konkursärenden samt ärenden om företagsrekonstruktion. Vid enheten tjänstgör en domstolssekreterare och en tingsnotarie. En beredningsjurist tjänstgör också delvis här. Arbetet på enheten leds gemensamt av två av rotelinnehavarna.

Vid tingsrätten finns för närvarande åtta tingsnotarier. En tingsnotarie är normalt en nyutexaminerad jur. kand. Tjänstgöringen utgör första steget på domarbanan, men leder ofta till andra anställningar inom rättsväsendet eller i privat verksamhet. Det ingår ett stort utbildningsmoment i tjänstgöringen. Tjänstgöringstiden är begränsad till högst två år. Förutom de arbetsuppgifter som berörts ovan handlägger tingsnotarier olika typer av domstolsärenden m.m. Tingsnotarier förordnas, främst i senare delen av tjänstgöringen, att på eget ansvar handlägga vissa slag av mål och ärenden. Vid tingsrätten finns också tre beredningsjurister.

Mål och ärenden som kommer in till tingsrätten tas emot av registrator som fördelar (lottar) dem på rotlarna.

Expeditionsvakterna svarar för intern service av olika slag. De har ordningsvaktsförordnande och svarar för att ordningen i väntrum m.m. upprätthålls. De visar också parter och andra tillrätta i lokalerna.
Senast ändrad: 2011-10-25